Rengiamės 7,7 mlrd. eurų vertės ES investicijoms

 


Šiomis dienomis Vyriausybėje pristačiau 2021-2027 m. Europos Sąjungos Sanglaudos politikos fondų programą. Iš šios programos Lietuvą pasieks per 6 milijardus eurų investicijų. Skaičiuojant ir nacionalinį prisidėjimą – bendra investicijų apimtis sieks 7,7 milijardo eurų.
Ši investicijų programa skirta skirtumų tarp atskirų ES regionų mažinimui ir yra nukreipta į ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos skatinimą.
Pagal 9 programos prioritetus, investicijos bus skiriamos:
📈 Pažangesnės Lietuvos kūrimui – mokslinių tyrimų bei inovacinių technologijų plėtrai, piliečių, įmonių ir institucijų skaitmeninimui, mažų ir vidutinių įmonių augimo skatinimui bei pažangiosios specializacijos, pramonės prieinamumo ir verslumo įgūdžių stiprinimui;
🏡 Žalesnės Lietuvos prioritete investicijos planuojamos energijos efektyvumo didinimui, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui, skatinimui naudotis atsinaujinančiais energijos šaltiniais, pažangios elektros infrastruktūros kūrimui, klimato kaitos padarinių mažinimui bei vandentvarkos ir biologinės įvairovės skatinimui;
🚲 Siekiant geriau sujungti Lietuvą planuojama investuoti į geležinkelių ir kelių infrastruktūrą, tobulinti ir rekonstruoti valstybinės reikšmės kelius, dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūrą;
👨‍👩‍👧‍👦 Socialiai atsakingesnei Lietuvai plėsti bus investuojama į galimybių įsidarbinti didinimą ir kokybiškų socialinių paslaugų spektrą, švietimo ir mokymosi visą gyvenimą prieinamumo didinimą, lankstesnių kvalifikacijos įgijimo ar keitimo galimybių užtikrinimą, efektyvesnę sveikatos priežiūros sistemą bei kultūros vaidmens stiprinimą. Taip pat užtikrinti kompleksines paslaugas šeimoms, pažeidžiamų vaikų grupėms, skatinti ir stiprinti visuomenės sveikatą ir psichologinę gerovę;
🏘 Piliečiams artimesnė Lietuva – investicijos tvariai ir integruotai miestų ir kaimų plėtrai, vietos iniciatyvoms, siekiant reaguoti į demografinius iššūkius ir mažinti socialinius ekonominius skirtumus;
💭 Socialinės inovacijos – naujų idėjų, susijusių su socialinėmis paslaugomis ar produktais, įgyvendinimas;
📲 Siekiant gerinti skaitmeninį junglumą bus investuojama į teritorinių skirtumų mažinimą, kibernetinio ir fizinio saugumo užtikrinimą bei didelio pralaidumo viešųjų tinklų plėtrą, prioritetą teikiant regionams ir taip užtikrinant tolygią ryšių tinklų plėtrą;
🚴‍♂️ Darnaus judumo prioritete – 18 Lietuvos didžiųjų miestų ir kurortų planuose numatytų viešojo transporto, eismo saugos ir saugumo, miesto logistikos, žmonių, turinčių specialiųjų poreikių, įtrauktį, aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimui;
🔋 Teisingos pertvarkos fondas orientuotas į šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo priemonių bei perėjimo prie klimato požiūriu neutralios ekonomikos ir 4 apskričių – Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Telšių – finansavimą.
➡️ Be numatytų 9 prioritetinių sričių, vienas pagrindinių programos išskirtinumų – Europos Komisijos patvirtintas dalies lėšų paskirstymas pagal regionus: Sostinės ir Vidurio-Vakarų Lietuvos. Tokia klasifikacija pagal pirminį ES pasiūlymą numato visai Lietuvai skirti per 4,6 mlrd. eurų, o Sostinės regionui – 43 mln. eurų. Be to, ši klasifikacija lemia skirtingą valstybinį kofinansavimą: Sostinės regionui – 50 proc. prisidėjimo, likusiai Lietuvai – 15 proc.
➡️ Suprasdami poreikį siekti didesnės Sostinės regiono pažangos, deramės su EK dėl galimybių skirti daugiau lėšų Sostinės regionui, prioritetą skiriant inovacijoms ir moksliniams tyrimams, žalinimui bei socialinei atskirčiai mažinti. Tai reikštų, kad su nacionaliniu kofinansavimu į šį regioną bus nukreipta daugiau nei 1 mlrd. eurų investicijų.
➡️ Be to 1,4 mlrd. eurų Sanglaudos fondo yra skirta visai Lietuvai, nedalinant jos į atskirus regionus.
Vyriausybėje pristatytas investicijų programos projektas yra intensyvių diskusijų su socialiniais ir ekonominiais partneriais bei visuomene rezultatas. Vien šiemet vyko 9 teminės konsultacijos pagal atnaujintus programos prioritetus bei 2 programos pristatymai Stebėsenos komitete, kuriame dalyvavo platus ratas ekspertų, socialinių ir ekonominių partnerių. O nuo programos rengimo pradžios iš viso įvyko apie 70 teminių konsultacijų, kuriuose dalyvavo apie 200 partnerių. Taip pat vyko rašytinė konsultacija, kurioje galėjo dalyvauti kiekvienas norintis.
✅ Planuojame spalio-lapkričio mėnesiais, Vyriausybei pritarus galutinai parengtai programai, teikti dokumentus Europos Komisijai oficialiam vertinimui, kurį ji turėtų atlikti per ne ilgiau, kaip 5 mėnesius. Šiuo metu programa su EK derinama neformaliai.
➡️ Tiesa, reikia nepamiršti, jog šių fondų numatytos investicijos nėra vienintelės iš tarptautinių šaltinių Lietuvos pažangai skirtos lėšos. Be 2,225 mlrd. eurų „Naujos kartos Lietuva“ plano lėšų, kurioms finansavimo susitarimą pasirašiau vakar, pažangai taip pat skirta 1,45 mlrd. eurų bendros žemės ūkio politikos bei kitų tarptautinių šaltinių lėšų. Susumavus visus šaltinius – Lietuvai numatyta daugiau nei 15 mlrd. eurų.
Lietuvos kūrimo darbai juda pirmyn.

Komentarai

iacovosaddler sakė…
Grand Casino Hotel - Mapyro
Find your way around the 영천 출장안마 casino, find where everything 경상북도 출장마사지 is located with Mapyro. It's your place 충주 출장샵 to relax, and play the best 전라북도 출장마사지 games, 청주 출장마사지 and make the most of your